• Shari
  • Shari
  • Shari
  • Shari
地址:上海市徐汇区永嘉路630号  
开放时间:11:30am-23:00pm  
电话:021-54660320